مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ ...
عنوان تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ساختار سرمایۀ هدف، انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت، نظریۀ توازن
چکیده در نظریۀ توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایۀ هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کنندۀ ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایۀ واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایۀ بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعۀ جایگزین از متغیرهای تبیین کنندۀ ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد. یافته های پژوهش با پیش بینی های مطرح در نظریۀ توازن سازگار است.
پژوهشگران