مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ویژگی های کمیته حسابرسی، ...
عنوان ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضا کمیته حسابرسی، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری
چکیده چکیده کمیته حسابرسی یکی از کمیته های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترلهای داخلی و فعالیتهای مدیریت ریسک میباشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری شرکت میباشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته( GLS ) استفاده شده است. نمونه آماری نیز شامل 90شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1396که 540سال- شرکت می باشند که با روش حذف نظام مند انتخاب شده اند. نتایج موید این است که از بین ویژگی های منتخب کمیته حسابرسی دو متغیر اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت دارند ولی تاثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی معنادار نمی باشد؛ همچنین نتایج موید این است که متغیرهای اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارند در حالی که تخصص مالی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت معنادار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.
پژوهشگران