مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر پارامترهای جوشکاری لیزر ...
عنوان تأثیر پارامترهای جوشکاری لیزر تپی ND: YAG بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 ، جوشکاری لیزر تپی، سرعت جوشکاری، گاز محافظ، ریزسختی
چکیده فرایند جوشکاری لیزر تپی ND: YAG با سرعت و گازهای محافظ مختلف بر روی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 اعمال شد. تأثیر پارامترهای مختلف بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. چهار منطقه مختلف با محتوای آستنیت ثانویه متفاوت در ریزساختار جوش مشاهده شد. با تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن، درصد آستنیت ثانویه به طور چشمگیری تغییر نکرد. کسر آستنیت ثانویه با افزایش سرعت جوشکاری حدود 38 درصد کاهش نشان داد. عمق نفوذ جوش با تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن (حدود 26 و 14 درصد به ترتیب در سرعت 3/8 و 8/3 میلی متر بر ثانیه) و با افزایش سرعت جوشکاری (حدود 43 و 34 درصد به ترتیب تحت گاز محافظ آرگون و نیتروژن) کاهش یافت. تغییرات در مقادیر ریزسختی در امتداد خط جوش با مشخصه های ریزساختاری ارتباط داده شد. تغییر سرعت جوشکاری تأثیر چشمگیری بر تغییرات سختی نداشت. اما تغییر گاز محافظ از آرگون به نیتروژن سبب افزایش قابل توجه سختی شد.
پژوهشگران