مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رفتار میکرومکانیک فریت ...
عنوان بررسی رفتار میکرومکانیک فریت و مارتنزیت در فولادهای دوفازی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فولاد دوفازی، آنیل بین بحرانی، رفتار میکرومکانیک، نانوفرورونده
چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رفتار میکرومکانیک فریت و مارتنزیت در فولادهای دوفازی بود. بدین منظور یک فولاد کم کربن با ساختار اولیه فریتی- پرلیتی تا80% نورد سرد و آنیل متعاقب در دمای C°600 به مدت 20دقیقه و کوئنچ در آب شد. مرحله پایانی فرآوری شامل گرمایش تا ناحیه بین بحرانی و نگهداری در دماهای 760، 780، 800 و C°820 به مدت 10دقیقه و کوئنچ در آب بود. فولادهای دوفازی با کسرهای حجمی فریت و مارتنزیت متفاوت و اندازه دانه های فریت مختلف تولید شد. تغییرات ریزساختاری و ارتباط آنها با تغییرات سختی فازها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج توزیع انرژی و آزمون نانوفرورونده بررسی شد. مطالعه نانوفرورونده پاسخ سختی فریت و مارتنزیت در ریزساختارهای دوفازی نشان داد که با افزایش دمای آنیل بین بحرانی از 760 به C°820 متوسط نانو سختی فریت و مارتنزیت به ترتیب از 181 به 281ویکرز افزایش و از 644 به 337ویکرز کاهش می یابد. دماهای آنیل بین بحرانی بالاتر به دانه های فریت ریزتر و سخت تر در ریزساختارهای دوفازی انجامیده است. تغییرات نانوسختی مارتنزیت با دماهای آنیل بین بحرانی به تغییرات محتوای کربن مارتنزیت مرتبط شد. با اعمال قانون مخلوط ها، مقادیر سختی محاسبه شده تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده داشت.
پژوهشگران