مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Boriding of In-738 Superalloy ...
عنوان Boriding of In-738 Superalloy via the Pack Cementation Method and the Study of the Kinetic of Boride Layer Formation
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بوردهی، سوپرآلیاژ، سینتیک، سختی، نفوذ.
چکیده در این مطالعه، مکانیزم تشکیل پوشش بورایدی و سینتیک تشکیل آن روی سوپر آلیاژ 738 45 و 60 دقیقه) انجام شد . ،15 ، مورد بررسی قرار گرفت. فرایند بوردهی در دمای 900 درجه سانتیگراد و در زمانهای مختلف کوتاه ( 5 ابتدا بورایدهایی مانند Ni3B پس از بوردهی نشان داد علاوه بر فاز (XRD) فازشناسی سطح نمونهها بهکمک الگوی پراش پرتو ایکس تشکیل شدند. با بررسی Mo2NiB و 2 Ni6Si2B ،TiB ،VB ،MoB و سپس در زمانهای بیشتر بوردهی ترکیبات مانند 2 W2B و AlB2 ،Cr5B3 مشخص شد که با افزایش زمان بوردهی علاوه بر افزایش ضخامت پوشش بورایدی، منطقه (SEM) تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و مهاجرت عناصر آلیاژی رشد کرد. بررسی سینتیک فرایند بوردهی با اصول تئوری نفوذ در انطباق بود و (IDZ) تحتانی پوشش تحت نفوذ تأیید کرد که مکانیزم نفوذ در منطقه تحتانی پوشش تحت نفوذ در دو بازه زمانی تغییر میکند. ضخامت پوشش بورایدی و سختی سطح 27 میکرومتر و 853 ویکرز بود.
پژوهشگران