مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سینتیک رفتار جذب سطحی ...
عنوان بررسی سینتیک رفتار جذب سطحی کاتیون فلزات سنگین توسط نانوجاذب نایلون 6/ زیرکونیا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ریزساختار؛ سینتیک جذب؛ کاتیون فلزات سنگین؛ نانوذرات زیرکونیا؛ نانوالیاف.
چکیده تصفیه انواع پسابهای صنعتی و بازگردانی آب به چرخه مصرف از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش با تولید نانوجاذب کامپوزیتی به عنوان یکی از آلایندههای مهم آب بررسی شده است. (Co و Ni ،Cu نایلون 6/ نانوذرات زیرکونیا شرایط برای جداسازی کاتیون فلزات سنگین (مانند نانوجاذب کامپوزیتی با مقادیر مختلف زیرکونیا توسط روش الکتروریسی تولید شد. به منظور بررسی ریزساختار و بنیانهای مولکولی در نانوجاذب کامپوزیتی به استفاده شد. نتایج ریزساختارشناسی نشان داد که با افزایش نسبت سرامیک به پلیمر میانگین قطر الیاف از 387 به 105 FTIR و SEM ترتیب از آزمونهای 65 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، از توزیع همگن نانوذرات روی الیاف کاسته و عیوب الکتروریسی مانند / 83 به 6 / نانومتر و تخلخل سطحی از 1 آگلومراسیون نانوذرات روی برخی الیاف مشاهده شد. افزودن نانوذرات زیرکونیا بنیانهای مولکولی نایلون 6 را تغییر نداد. با توجه به توزیع و ایجاد مواضع به عنوان ترکیب بهینه انتخاب شد. تغییرات زاویه تماس آب روی سطح (g/g) 0/ فیزیکی همگن توسط نانوذرات زیرکونیا، نسبت سرامیک به پلیمر برابر 88 نانوجاذب نشان داد که سطح مورد مطالعه در لحظه ابتدایی تماس آبگریز و در ادامه آبدوست است. بررسی سینتیک جذب کاتیون فلزات سنگین توسط 4 میلیگرم بر سانتی- / 8 و 8 /7 ،9/ به ترتیب برابر 6 Co و Ni ،Cu نانوجاذب نشان داد که از مدل شبه درجه اول تبعیت میکند. بیشینه مقدار جذب کاتیون فلزات متر مربع بود که بیانگر بهرهوری بالای نانوجاذب کامپوزیتی نایلون 6/ زیرکونیا در جذب کاتیونهای فلزات سنگین است. بنابراین با توسعه انواع مختلف نانوجاذب پلیمر- سرامیک امکان بازچرخانی پساب صنعتی فراهم میشود.
پژوهشگران