مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در ...
عنوان بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآیی سرمایه در گردش، ساختار سرمایۀ بهینه، بیش اهرمی، کم اهرمی
چکیده واحدهای تجاری، راهکارهای جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک در تأمین منابع مالی جستجو می کنند. با توجه به نقش کارآیی سرمایه در گردش در نحوۀ تأمین مالی شرکت ها، هدف، بررسی رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه است. نوآوری این پژوهش استفاده از الگوی باتاچاریا برای اندازه گیری کارآیی سرمایه در گردش است. دورۀ مدنظر برای آزمون فرضیه ها، سال های 1385تا 1396بوده و از داده های 172شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی پژوهش نشان می دهد با افزایش کارآیی سرمایه در گردش می توان میزان انحراف ساختار سرمایه از سطح بهینه را کاهش داد. افزون بر این، رابطۀ کارآیی سرمایه در گردش با انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.
پژوهشگران