مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر توانایی مدیریت بر میزان ...
عنوان تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسة صورت های مالی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قابلیت مقایسه، توانایی مدیریت، کارایی مدیر، مدیریت سود
چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ویژگی قابلیت مقایسة صورت های مالی در 120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1384تا 1396است. در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت، از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2102) و به منظور سنجش قابلیت مقایسه ، از الگو ی دی فرانکو و همکاران (2011) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیة پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است . همچنین،به عنوان آزمون های تکمیلی، از دو معیار جایگزین برای سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده و الگوی اصلی مجدداً برآورد گردیده است . نتایج آزمدون های تکمیلی، یافته های پژوهش را تأیید می کنند. نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت، تأثیر مثبت و معنا داری بر قابلیت مقایسة صورت های مالی دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت ها می توانند با به کارگیری مدیران تواناتر، قابلیت مقایسه صورت ها ی ما لی را تقویت کنند.
پژوهشگران