مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر پرتو فرابنفش و نوع بسته ...
عنوان اثر پرتو فرابنفش و نوع بسته بندی بر محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی و فراوانی آلودگی میکروبی انار رقم ملس ساوه طی نگهداری در انبار سرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پوشش پلی اتیلن ، پرگنه های قارچ و باکتری ، پوسیدگی قارچی ، آب میوه
چکیده محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی و تعداد پرگنه های قارچ و باکتری در آب میوه و هم چنین کیفیت ظاهری میوه انار رقم ملس ساوه تحت چهار تیمار بسته بندی شامل قرار دادن میوه ها در جعبه های چوبی دارای شکاف و بدون شکاف با استفاده از پوشش پلی اتیلن و بدون آن و سه تیمار پرتو فرابنفش با حداکثر طول موج 254 نانومتر شامل پرتودهی میوه ها به مدت صفر، 5 و 15 دقیقه با شدت 435/1 وات بر مترمربع طی 120 روز انبارداری در دمای 1±5 درجه سانتی گراد و به فاصله هر یک ماه یک بار اندازه گیری شدند. تیمار بسته بندی و نیز پرتو فرابنفش اثر معنی داری بر محتوای آنتوسیانین آب میوه انار طی انبارداری نداشتند، اما اثر متقابل این دو تیمار در ماه اول بر میزان آنتوسیانین اندازه گیری شده معنی دار شد. میوه های دارای پوشش پلی اتیلن در مقایسه با میوه های بدون پوشش از فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری برخوردار بودند. بیش ترین ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز در تیمار 5 دقیقه پرتوتابی به دست آمد. در بین سطوح پرتوتابی، تعداد پرگنه های باکتری و قارچ در میوه های شاهد بیشتر از دو سطح دیگر پرتودهی بود. استفاده از پوشش پلی اتیلن تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی باکتریایی میوه ها داشت، درحالی که این پوشش باعث افزایش آلودگی قارچی آن ها شد، ولی پرتوتابی میوه ها اثرات منفی پوشش پلی اتیلن در خصوص آلودگی قارچی را شدیدا کاهش داد. به طورکلی پرتو فرابنفش بدون اثرگذاری منفی روی محتوای آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی و نیز عطر و طعم میوه انار در کاهش پوسیدگی قارچی آن طی انبارداری موثر بود. استفاده از پوشش پلی اتیلن هم چنین منجر به حفظ کیفیت ظاهری میوه انار رقم ملس ساوه در انبار شد.
پژوهشگران