مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه اثر ترکیب روغن های ...
عنوان مقایسه اثر ترکیب روغن های اسانسی با پروبیوتیک و فلاوومایسین بر پاسخ ایمنی همورال، برخی فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت در جوجههای گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها افزودنی های خوراکی، فلاوومایسین، ایمنی، کیفیت گوشت، ترکیبات فیتوژنیک
چکیده هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر یک نوع ترکیب روغن های اسانسی با پروبیوتیک و آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین بر پاسخ ایمنی همورال، برخی فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی بود. تعداد 288 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به چهار تیمار، چهار تکرار و 18 قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارها شامل: 1) شاهد (جیره پایه دارای ذرت و کنجاله سویا بدون افزودنی)، 2) جیره پایه + 150 میلی گرم در کیلوگرم ترکیب روغن های اسانسی3 ) جیره پایه + 200 میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک گالیپرو 4) جیره پایه + 150 میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک فلاوومایسین بود. به منظور ارزیابی پاسخ ایمنی همورال، تیتر آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی در روزهای 26 و 33 آزمایش به روش هماگلوتیناسیون اندازه گیری شد. برای ارزیابی فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت، در سن 42روزگی 2 قطعه مرغ از هر تکرار انتخاب، خون گیری و سپس کشتار شد. پاسخ ایمنی همورال بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت (05/0 < P). شاخص قرمزی (a*) در عضله ران وpH عضله سینه 24 ساعت پس از کشتار در تیمارهای 2 و3 نسبت به تیمارهای 1و 4 به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 > P). غلظت لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) خون در تیمار 4 نسبت به سایر تیمارها کمتر بود (05/0> P). به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن ترکیب روغن های اسانسی و پروبیوتیک به جیره جوجه های گوشتی سامانه ایمنی پرنده را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اما pH گوشت پس از کشتار بهبود می یابد. همچنین افزودن آنتی بیوتیک به جیره تاثیر منفی بر HDL خون دارد.
پژوهشگران