مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه ...
عنوان بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییرات بارندگی بر ارزش افزوده بخش آبزی پروری و شیلات ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها غییرات اقلیمی، تغییرات بارندگی، منابع آب، بخش شیلات، مدل ARDL.
چکیده فعالیت های اقتصادی انسان سبب بروز اثرات جانبی محیط زیستی فراوان شده است که می توان از تغییرات اقلیمی به عنوان مهم ترین این اثرات جانبی اشاره کرد. یکی از مولفه های تغییرات اقلیمی، تغییر الگوی بارش، پراکنش زمانی و مکانی بارش و همچنین کاهش میزان بارندگی است. با توجه به اهمیت نهاده آب در فعالیت های اقتصادی و به خصوص بخش کشاورزی و شیلات، در مطالعه حاضر، اثر تغییر بارندگی بر ارزش افزوده بخش شیلات در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بارندگی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش شیلات دارد. همچنین بارندگی از طریق بهبود وضعیت دسترسی به منابع آب سطحی و زیرزمینی، اثر غیرمستقیم بر بهبود ارزش افزوده بخش شیلات دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود در مناطق بحرانی درگیر تغییرات اقلیمی، محدودیت های جهت صید ماهی اعمال گردد. همچنین برای تعدیل و سازگاری بخش آبزی پروری کشور نسبت به شوک های ناشی از کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی، زمینه بروزرسانی تکنولوژی و روش تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی و تأمین مالی فراهم گردد.
پژوهشگران