مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فضای باز عمومی حامی فعالیت ...
عنوان فضای باز عمومی حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان: یک مرور نظام مند
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فضای باز عمومی، طراحی شهری، فعالیت بدنی، ارتقای سلامت
چکیده زمینه و هدف: با توجه به محدودیت رویکردهای فردمحور برای تغییر رفتار، محققان سلامت عمومی از چهارچوب های اجتماع محور برای درک عوامل مؤثر فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان استفاده می کنند. محیط های باز شهری می تواند شرکت در فعالیت های بدنی و سلامت شهروندان را تسهیل کند. این مطالعه با هدف شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد محیط های حامی سلامت و ارتقای سلامت شهروندان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از مهر96 تا شهریور97 با استفاده از پروتکل مرور نظام مند کوکران انجام شد. به منظور جست وجوی مطالعات مرتبط با فضای باز عمومی و تحرک و سلامت شهروندان، مقالات لاتین با استراتژی جست وجوی مشخص در پایگاه های اطلاعاتی Science Direct و Web Of Science، کاوش شدند و از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی برای جست وجوی مطالعات فارسی استفاده شد. با انجام متاسنتز، شاخص های استخراج شده در قالب مؤلفه ها و ابعاد محیط های حامی سلامت شهروندان طبقه بندی شد. یافته ها: از مجموع سه پایگاه داده ای، 65 مقاله واجد شرایط لازم برای تحلیل بودند. پس از متاسنتز مطالعات، درنهایت 62 شاخص، 11 مؤلفه و 4 بعد اصلی مرتبط با فضاهای حامی سلامت و ارتقای سلامت شهروندان تبیین شد که عبارت اند از: بعد کالبدی؛ معنایی؛ عملکردی؛ فردی؛ اجتماعی. نتیجه گیری: فضاهای باز شهری می تواند محیط امنی برای فعالیت های ارتقای سلامت شهروندان باشد. در کالبد این فضاها باید زیبایی شناسی و محیط های سبز شهری وجود داشته باشد تا شهروندان بتوانند با احساس امنیت و آرامش به فعالیت های تندرستی بپردازند. این محیط ها باید دردسترس بوده و عملکردی جذاب داشته باشند تا بتوانند محیطی برای اجتماع پذیری شهروندان باشند.
پژوهشگران