مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد بایوچار حاصل از لجن ...
عنوان کاربرد بایوچار حاصل از لجن فاضلاب بر جزء بندی مس و روی در حضور کرم خاکی در خاک آلوده آهکی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بایوچار، کرم خاکی، لجن فاضلاب، مس، روی
چکیده سابقه و هدف: آلودگی خاک خطرات روز افزونی برای سلامتی انسانها و محیط زیست دارد و این آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی یا دیگر تغییراتی که در محیط طبیعی خاک اتفاق می افتد، ایجاد می شود. فعالیت های انسانی از جمله استفاده از لجن فاضلاب بعنوان کود باعث تجمع بیش از حد فلزات سنگین در خاک می شود. تبدیل لجن فاضلاب به بایوچار یک روش بالقوه برای دفع آن و یک تکنولوژی مقرون به صرفه برای اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین و محیط زیست شناخته شده است. همچنین بهره گیری از روشهای زیستی مانند استفاده از موجودات خاکزی از جمله کرم های خاکی، روشی نو و امید بخش برای بهسازی خاک های آلوده می باشد. مطالعات مختلفی در مورد اثر بایوچار و کرم خاکی بر جزبندی فلزات سنگین انجام شده است ولی تاکنون در مورد کاربرد توأم بایوچار و کرم خاکی بر جزبندی مس و روی گزارشی ارایه نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با بررسی تاثیر تغییر دمای پیرولیز و میزان کاربرد بایوچار بر جزبندی فلز مس و روی و جذب این فلزات توسط کرم خاکی دریک خاک آهکی آلوده انجام شد. مواد و روش ها: آزمایش به صورت فاکتوریل و طرح کـاملاً تـصادفی با سه تکرار در شـرایط محیطی آزمایشگاه گروه علـوم خـاک دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. عامل های آزمایش شامل کرم خاکی در 2 سطح (با و بدون کرم خاکی) و بایوچار تولید شده از لجن فاضلاب در دو دمای مختلف 300 و 600 درجه سانتی گراد در 4 سطح (0 و 2، 4 و 8 درصد) بودند. تحلیل آماری داده-ها با ستفاده از نرم افزارهای SPSS وMSTATC و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. یافته ها: مطابق با نتایج تجزیه وایانس، فعالیت کرم خاکی در خاک تیمارشده با بایوچار تولید شده در دمای 300 درجه سانتیگراد تاثیر معنی داری بر میزان فلز مس و روی در بخش تبادلی نداشت. درحالیکه در خاک تیمارشده با بایوچار تولید شده در دمای 600 درجه سانتیگراد موجب کاهش میزان مس و روی بخش تبادلی و افزایش میزان مس و روی در بخش باقیمانده گردید. افزایش میزان کاربرد بایوچار موجب کاهش معنی دار میزان مس و روی در بخش تبادلی گردید، بطوریکه این کاهش در بایوچار تولید شده در دمای 600 درجه بیشتر مشهود بود. بنابراین فعالیت کرم خاکی در سطح 8 درصد بایوچار تولید شده در دمای 600 درجه موجب کاهش میزان مس بخش تبادلی از 331/0 به 256/0 میلی گرم بر
پژوهشگران