مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ...
عنوان ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تربیت فرهنگی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مد ظله العالی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تربیت فرهنگی ،ساخت ابزار ،اعتباریابی ، امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
چکیده هدف پژوهش ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تعداد 11 نفر از متخصصان و کلیه منابع و اسناد موجود (دست اول و دست دوم) هستند که به موضوع تربیت فرهنگی به ویژه از منظرحضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرداخته اند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی هستند که تعداد کل آنها 7478 نفر به تفکیک 4711 نفرزن و 2767 نفر مرد می باشند. روش نمونه گیری در بخش کمی به روش تلفیقی (خوشه ای چندمرحله ای- طبقه ای نسبتی) انجام شد. حجم نمونه بر اساس حداکثر حجم در جدول کرجسی- مورگان و الزام استفاده از نمونه های بزرگ در مطالعات هنجاریابی 576 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی بودند که به تفکیک362 نفر زن و214 نفرمرد بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش ملاک مدار بود ابزار گرد آوری داده ها در بخش کیفی چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می باشد .برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری عالی-محوری و باز استفاده شد و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمارتوصیفی و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه تربیت فرهنگی دارای پنج مؤلفه علم طلبی، استقلال فکری، خودباوری ملی، عدالت فرهنگی و تفکر انتقادی و82 گویه است و از اعتبار لازم بر خوردار است.
پژوهشگران