مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مدل عددی جریان و انتقال ...
عنوان مدل عددی جریان و انتقال رسوبات معلق در مخزن سد پاره سنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مخزن سد پاره سنگی ، جریان غیر دائمی ، معادله انتقال - پخش ، روش حجم محدود
چکیده احداث سدهای پاره سنگی فاقد هسته یکی از روش های سازه ای کنترل سیلاب است. جریان ورودی به مخازن این سدها در مواقع سیلابی حاوی مقدار قابل توجهی از رسوبات است. این موضوع اهمیت بررسی رفتار جریان و غلظت رسوبات را به منظور تعیین میزان رسوب عبوری، رسوبات ته نشین شده و مدیریت آن دوچندان می نماید که در این تحقیق مورد توجه واقع شده است. دراین راستا ابتدا براساس حل عددی معادلات سنت و نانت به روش حجم محدود و با رویکرد کاملا ضمنی مشخصات جریان (سرعت و عمق) محاسبه و سپس با استفاده از گسسته سازی معادله انتقال – پخش، میزان غلظت رسوبات در نقاط مختلف مخزن تعیین گردید. به منظور بررسی عملکرد و صحت سنجی مدل ریاضی شبیه ساز جریان و غلظت رسوبات که در محیط متلب تهیه گردید، از نتایج آزمایش های انجام گرفته در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان استفاده شد. بر مبنای مقایسه انجام شده بین داده های غلظت رسوب اندازه گیری شده و محاسباتی در هشت مقطع و در سه لایه عمقی 5، 10 و 15 سانتیمتر در داخل مخزن سد پاره سنگی، مقدار میانگین خطای نسبی غلظت رسوب 9.17 درصد می باشد که حاکی از تطابق مناسب خروجی مدل شبیه ساز ریاضی با مقادیر اندازه گیری در مدل آزمایشگاهی است.
پژوهشگران