مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ویژگی های شرکت و سرعت تعدیل ...
عنوان ویژگی های شرکت و سرعت تعدیل نسبت سود نقدی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی و تفاضل گیری شده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ویژگی های شرکت، سرعت تعدیل نسبت سود نقدی، برآوردگر سیستمی، برآوردگر تفاضل گیری شده، گشتاورهای تعمیم یافته
چکیده شرکت ها همواره به دنبال کشف و استفاده از یک نسبت سود نقدی هدف (بهینه) هستند، چراکه پرداخت بیش از اندازۀ سود نقدی و یا عدم پرداخت آن می تواند شرکت را با آسیب های مالی مواجه سازد. باید توجه داشت که نسبت مذکور عددی پویا است و از عوامل مختلفی در طول زمان تأثیر می پذیرد. سرعت حرکت نسبت سود نقدی واقعی به سمت نسبت هدف نیز به عوامل متعددی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از مدل تعدیل جزئی با داده های ترکیبی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی، تأثیر برخی ویژگی های شرکت (شامل اندازه، فرصت های رشد، سودآوری، اهرم مالی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی) بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی در 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی 1385 تا پایان 1396 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازۀ شرکت تأثیر منفی و فرصت های رشد، نسبت اهرمی و نوسان در جریان وجوه نقد عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر سرعت تعدیل دارند. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ تفاضل گیری شده، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کند.
پژوهشگران