مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر کمپوست زباله شهری، کود ...
عنوان اثر کمپوست زباله شهری، کود مرغی و گاوی بر دسترسی عناصر سنگین در سه بافت خاک مختلف
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی خاک، روی، منگنز، مواد آلی، نیکل
چکیده مواد آلی یکی از مهمترین عوامل در باروری خاک هستند. منابع مختلفی در تأمین مواد آلی خاک نقش دارند. از جمله میتوان به کمپوست زباله شهری، کودهای مرغی و گاوی اشاره کرد. این کودها در بسیاری از موارد حاوی مواد سمّی و عناصر سنگینی بوده که برای سلامت انسان و حیوانات بسیار مضر میباشند. خطر و سمیّت عناصر سنگین در خاک به شکل و مقدار آنها بستگی دارد. این پژوهش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در استان همدان اجرا شد. در این پژوهش ابتدا اثر کود آلی کمپوست زباله شهری در سه بافت مختلف رسی، لومی و لوم شنی بر قابلیت استفاده از عناصر سنگین بررسی شد. سپس تأثیر دو کود آلی گاوی و مرغی نیز در یک بافت لوم شنی مطالعه شد. تیمارهای اعمال شده تن در هکتار کودهای آلی بودند. غلظت قابل استفاده و کل عناصر روی، مس، نیکل، کادمیم، 741 و 01 ،21 ،41 ،صفر سرب و منگنز در هر تیمار اندازهگیری شد. نتایج نشان دادند که با افزایش مقدار کودهای آلی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و مقدار کل و قابل استفاده عناصر سنگین نیز افزایش یافتند. میزان قابل استفاده عناصر سنگین نسبت به میزان کل عناصر در سطح بسیار پایینتری قرار داشت .بهطور کلی افزایش عناصر سنگین ناشی از کودهای آلی در خاک رسی بیشتر از دو بافت دیگر بود که دلیل آن ظرفیت بالای بافت رسی برای جذب عناصر سنگین بود. در بین سه کود آلی مورد استفاده، کمپوست زباله شهری بیشترین تأثیر در افزایش غلظت عناصر سنگین در خاک را داشته و بعد از آن کود مرغی تأثیر بالائی در افزایش غلظت عناصر سنگین به خاک را دارا بود.
پژوهشگران