مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی و مطالعه تطبیقی مدل های ...
عنوان بررسی و مطالعه تطبیقی مدل های مختلف سنجش کیفیت زندگی به منظور دستیابی به اصول طراحی پایدار در بافت های مسکونی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت زندگی، شاخص های کیفیت زندگی، توسعه پایدار، پایداری اجتماعی
چکیده رشد، توسعه ودگرگونی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی وکالبدی شهرهای ایران، منجر به عدم تطبیق بافتهای مسکونی با الگوهای جدید شهرنشینی و در نتیجه افت و نزول کیفیت زندگی در این مراکز شد، حال آنکه بافت های مسکونی به عنوان مکانی هدفمند برای زندگی، باید پاسخگوی تمامی نیازهای انسان باشد، لذا، نیاز به بررسی کیفیت زندگی در بافتهای مسکونی به منظور شناسایی مولفه های پایداری و تلاش در جهت ارتقای کیفی آنها، کاملا مشهود است. بر این اساس، هدف از پژوهش فوق مطالعه مدلهای مختلف سنجش کیفیت زندگی و شناسایی مولفه های ارتقادهنده آن، به منظور طراحی بافت های مسکونی پایدار است. در این پژوهش پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط با متغیرهای تحقیق، در چارچوب شاخصهای کیفیت زندگی، مبنایی کلی از اصول طراحی پایدار در بافتهای مسکونی ارایه گردیده و در انتها پیشنهاداتی بیان می شود
پژوهشگران