مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مرزها، مکان ها
عنوان مرزها، مکان ها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مرز؛ پدیده مکان؛ حس مکان؛ مکان طبیعی؛ مکان انسان ساخت
چکیده در رویکرد پدیدارشناسانه که مبتنی بر حضور انسان در جهان است، به بررسی چگونگی حضور انسان در جهان (نحوه باشیدن) و نحوه ارتباط وی با جهان پیرامونش پرداخته شده، همچنین این رویکرد به بررسی مرزهای موجود -به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در ساختار مکانی- میان انسان و محیط اطرافش و مرزهای موجود میان پدیده های گوناگون نیز می پردازد. بر این اساس و از آن جایی که این تحقیق به روش کیفی انجام شده و با رویکرد پدیدارشناسانه شکل گرفته، به دنبال ایجاد چارچوبی در جهت درک عمیق و صحیح از ماهیت مکانی و ویژگی های کیفی مکان است، لذا هدف این تحقیق در راستای بررسی نقش مرزها در مکان های گوناگون (مکان طبیعی و مکان انسان ساخت) و نقش میزان درک افراد از چگونگی ساختار این مرزها در مداخلاتشان و تأثیراتشان برای بهبود کیفیت در مکان های انسان ساخت است. از این رو پس از مطالعاتی در زمینه پدیدارشناسی مکان و شناخت ساختار مکان و درک محیط با توجه به این رویکرد و با الگوبرداری از معیارهای پدیدارشناسانه به شناخت، بررسی و توصیف ساختار زیستگاه نگارنده (در شهر ملایر واقع در استان همدان) در غالب یک دشت که بستری مناسب برای به وجود آمدن تاکستان هایی که شهر را در محاصره خود درآورده اند- پرداخته شده است. سپس به بررسی ارتباط میان افراد با مکان های طبیعی و مکان های انسان ساخت و بررسی مرزهای موجود در این مکان ها پرداخته شده، و در نهایت سعی در یافتن راه حلی برای بهبود رابطه میان سه پدیده مهم انسان، مکان طبیعی و مکان انسان ساخت (ساختار کارگاه های بسته بندی خشکبار) در این منطقه شده است.
پژوهشگران