مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین رفتار جنون خرید
عنوان تبیین رفتار جنون خرید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رفتار جنون خرید. بانوان خرم آباد. مدلیابی معادلات ساختاری
چکیده جنون خرید به عنوان خریدی مزمن و تکرارشونده توصیف شده است که یک پاسخ ابتدایی و اولیه به رویدادها با احساسات منفی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی پیمایشی باشد. این پژوهش به شناسایی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی موثر بر رفتار جنون خرید در میان بانوان شهر خرم آباد می باشد. جامعه آماری نامحدود فرض شده است لذا با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به شیوه تصادفی نمونه گیری شدند. در راستای تلاش برای شناسایی عوامل اساسی موثر بر جنون خرید بررسی پژوهشهای پیشین و همچنین پرسشنامه طراحی شد و تحلیل ها بر روی آنها با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد هر سه عامل اصلی موثر بر رفتار جنون خرید یعنی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی در رفتار جنون خرید تاثیرگذار است و از بین ابعاد مربوط به عوامل اصلی تمامی ابعاد به غیر از سن با رفتار جنون خرید موثر هستند و فرضیات فرعی به آنها تایید شدند.
پژوهشگران