مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیرات متغیّرهای ...
عنوان بررسی تأثیرات متغیّرهای فرایند در شکل دهی تدریجی گرم تیتانیمTi-6Al-4V
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شکل دهی تدریجی گرم، آلیاژ تیتانیمTi-6Al-4V، تحلیل اجزاء محدود، نیروهای شکل دهی.
چکیده روش شکلدهی تدریجی ورق از روشهای جذاب شکلدهی ورقی میباشد. استفاده از تحلیلهای اجزاء محدود این روش بهخصوص در دمای بالا برای آلیاژهایی مثل در کاهش هزینهی پژوهش نقش بسزایی دارد. در مطالعهی حاضر با استفاده از نتایج آزمایشهای عملی، اقدام به شبیهسازی شکلدهی گرم تدریجی Ti-6Al-4V تیتانیم تیتانیم گردید و اعتبار آن توسط سه خروجی نمودارهای حدی، عمق شکلدهی و کمترین ضخامت ارزیابی شد. سپس اثر عوامل فرایند بر روی نیروهای وارد بر ابزار با در نظر گرفتن حرارت تولیدی حین آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد که نیروهای عمودی بیشترین مقادیر را در بین این نیروها دارند. بهعلاوه کاهش دمای اولیهی ورق و افزایش گام عمودی و قطر ابزار، این نیروها را افزایش داده است. همچنین مشاهده گردید که هندسهی شکلدهی شده و جنس ماده تأثیر بسزایی در تغییرات نیروها دارند. توزیع کرنشهای مؤثر نیز کشیدگی بیشتر ورق را در ناحیهی میانی آن به نمایش گذاشت. در پایان، تحلیل کمانش و تنشهای وارد بر ابزار نشان داد که بیشترین خطر ناشی از تنشهای اعمالی به ابزار، از نوع خمشی کششی و ناشی از نیروهای طولی بود.
پژوهشگران