مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ترکیبات موجود در اسانس گیاه ...
عنوان ترکیبات موجود در اسانس گیاه یکساله و پنج ساله افسنطین (.Artemisia absinthium L ) در مراحل مختلف فنولوژیکی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نمو، اسانس، GC/MS ،(z)-B-Ocimene oxide
چکیده سن و میزان نمو گیاهی و مرحله رشد رویشی و زایشی در زمان برداشت از فاکتورهای مؤثر و مهم در تعیین محتوای متابولیت­های ثانویه در گیاهان دارویی می­باشد. در پژوهش حاضر تنوع اسانس در بخش­های هوایی افسنطین (Artemisia absinthium L.) مطالعه شد. نمونه برداری از گیاهان کشت شده، در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان در سه مرحله فنولوژیکی گیاه پنج ساله (رویشی، آغاز گلدهی، گلدهی کامل) و مرحله رویشی گیاه یکساله در صبح زود انجام شد. اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر و آنالیز اسانس بوسیله GC و GC/MS انجام شد. در مجموع 40 ترکیب مختلف شناسایی شد. ترکیب اصلی اسانس در همه نمونه ها (z)-B-Ocimene oxide بود. مقدار این ترکیب در گیاه یک ساله (%53/76)، در گیاه پنج ساله، مرحله رویشی (%83/47)، در مرحله آغاز گلدهی (%59/66) و در مرحله گلدهی کامل (%93/52) بود. از دیگر ترکیبات غالب گیاه می­توان به carvacrol و sabinene اشاره نمود، که بالاترین میزان کارواکرول (%27/7) در مرحله رویشی و سابینن (%44/4) در مرحله گلدهی کامل گیاه پنج ساله مشاهده شد.
پژوهشگران