مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر جیره های تنظیم ...
عنوان بررسی تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس راهنمای پرورش سویه های آرین و راس بر عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آرین، راس، جوجه های گوشتی، نیازهای تغذیه ای، عملکرد
چکیده این مطالعه به منظور بررسی تاثیر جیره های تنظیم شده براساس راهنماهای پرورش جوجه های گوشتی آرین و راس بر عملکرد و ویژگی های لاشه این دو سویه انجام شد. در این تحقیق، 640 جوجه یک روزه آرین و راس درقالب یک آزمایش فاکتوریل2×2×2 (دو سویه× دو جنس× دو جیره) به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار، هر تکرار شامل 20 جوجه استفاده شد. نتایج نشان داد در کل دوره آزمایش (سن 49 روزگی)، افزایش وزن و شاخص تولید جوجه های راس به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر و ضریب تبدیل غذایی آنها به طور معنی داری (01/0P<) بهتر از جوجه های آرین بود. مصرف خوراک، افزایش وزن و شاخص تولید جوجه های آرین و راس تغذیه شده با جیره های تنظیم شده براساس راهنمای پرورش آرین به طور معنی داری (01/0P<) بالاتر از جوجه های تغذیه شده برطبق راهنمای پرورش راس بود. درصد لاشه و گوشت سینه جوجه های راس به طور معنی داری (05/0P<) بیشتر و درصد چربی محوطه شکمی و امعا و احشا آنها به طور معنی داری (01/0P<) کمتر از جوجه های آرین بود. مصرف انرژی و پروتئین به ازای کیلوگرم افزایش وزن بدن در کل دوره و تولید لاشه و همچنین، هزینه کل خوراک مصرفی به ازای کیلوگرم افزایش وزن و تولید لاشه در جوجه های راس به طور معنی داری (05/0P<) پایین تر از جوجه های آرین بود ولی مجموع هزینه خوراک مصرفی و قیمت جوجه یک روزه تفاوت معنی داری نداشت. به نظر می رسد که جوجه های راس ویژگی های تولیدی بهتری درمقایسه با جوجه های آرین دارند اما تنظیم جیره براساس راهنمای پرورش آرین (استفاده طولانی تر از جیره های آغازین و رشد) منجر به بهبود عملکرد جوجه های گوشتی هر دو سویه آرین و راس خواهد شد.
پژوهشگران