مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رویکردهای مختلف در برنامه ...
عنوان رویکردهای مختلف در برنامه ریزی و طراحی پیاده راه ها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عابر پیاده؛ پیاده راه؛ رویکرد هدف محور؛ رویکرد انسان محور؛ کیفیت زندگی اجتماعی؛ کیفیت زندگی فردی
چکیده منظر هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های پیاده راه ها و همچنین معرفی رویکردهای موجود دربرنامه ر یزی و طراحی آنهاست. بر اساس بررسی های صورت گرفته می توان رویکردهای موجود در رابطه با برنامه ریزی و طراحی پیاده راه ها را به دو دسته کلی 1- هدف محور و 2- انسان محور تقسیم کرد. در رویکرد انسان محور که تمرکز این نوشتار بر آن است، خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند که اساس شکل گیری آنها توجه به کیفیت زندگی است. دسته اول شامل مواردی است که توجه آنها به کیفیت زندگی اجتماعی است و دسته دوم شامل کیفیت زندگی فردی است. در نهایت این مقاله براین موضوع تأکید دارد که توجه به کیفیت زندگی عابرین پیاده در بخش برنامه ریزی و طراحی فضاهای پیاده می تواند بستری را فراهم آورد که افراد پیاده در شهر دارای آسایش بیشتری باشند و به این وسیله از ماشین محور بودن شهر جلوگیری شود. بر همین اساس این مقاله پیشنهاد می نماید که در برنامه ریزی پیاده راه ها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی و در طراحی پیاده راه ها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی فردی استفاده شود. براین اساس یک نظام سلسله مراتبی از نیازهای عابرین از پایین ترین سطح که ایمنی باشد تا بالاترین سطح که نیازهای زیباشناختی و اجتماعی است، جهت برنامه ریزی و طراحی فضاهای پیاده جهت دست یابی به کیفیت زندگی مطلوب برای عابرین پیاده پیشنهاد شده است.
پژوهشگران