مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی بهزیستی روانشناختی ...
عنوان پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس تجربه چند فرهنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تجربه چند فرهنگیTتمایل چند فرهنگیTبهزیستی روانشناختی
چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربه چند فرهنگی با بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی سینا بوده است. روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی 31 با تعداد 418 نفر بودند که به روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و با استفاده از جدول - سینا در سال تحصیلی 39 مورگان 293 نفر انتخاب شد. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه تجربههای چند فرهنگی ناروز و هیل ) 2113 ( و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ) 1334 ( بود. جهت تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفادهشده است. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تجربههای چند فرهنگی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنیداری کند و وجود دارد، همچنین تجربه چند فرهنگی بهتنهایی 11 صدم از واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین می با تمایل فرهنگی حدود 21 صدم از واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین میکند. 1( دارد و در دومین گام / نتیجهگیری: در گام اول تجربه چند فرهنگی وارد شده است و ضریب معنادار و مثبت ) 814 1( است. / تمایل چند فرهنگی وارد معادله شده است و ضریب نیز معنیدار و مثبت ) 139
پژوهشگران