مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین اکوارها، حساسیت ...
عنوان تعیین اکوارها، حساسیت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی ،tst، استافیلوکوکوس اورئوس، بیوتایپینگ، ژن
چکیده استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از عوامل اصلی بیماریهای غذا زاد در کل جهان مطرح است. هدف از مطالعهی اخیر بررسی در استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از مواد غذایی با منشاء دامی در استان همدان بود. در این tst منشاء آلودگی و شناسایی ژن مطالعه، منشاء آلودگی 65 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس که پیش از این از شیرینی خامهای ( 45 جدایه) و پنیر سفید ایرانی سنتی ( 20 در این جدایهها با روش tst جدایه) ایزوله شده بودند، با استفاده از روش بیوتایپینگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین شناسایی ژن 44/ 52 درصد ( 34 جدایه) و 6 / و حساسیت آنتیبیوتیکی با روش انتشار دیسک سنجیده شد. از میان 65 جدایه مورد مطالعه، 3 PCR Non-host ) و بیوتیپهای غیر میزبان خاص( Host specific: HS درصد ( 29 جدایه) به ترتیب متعلق به بیوتیپهای با میزبان خاص( 3 درصد ( 2 جدایه) نیز در تیپ مشخصی جای نگرفتند. در ضمن اکوارهای انسانی در شیرینی خامهای و / ) بودند و 1 specific: NHS 4 درصد ( 3 جدایه) بود همچنین بر / در میان جدایهها 6 tst اکوارهای گاوی در پنیر از فراوانی بالایی برخوردار بودند. میزان فراوانی ژن اساس نتایج آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی، بیوتیپهای با میزبان خاص نسبت به بیوتیپهای غیر میزبان خاص مقاومت آنتیبیوتیکی بالاتری نشان دادند. با توجه به فراوانی اکوارهای انسانی و گاوی به ترتیب در جدایههای شیرینی خامهای و پنیر، امکان منشاء آلودگی شیرینی از انسان و پنیر با گاو بیشتر است. از طرف دیگر با توجه به بالا بودن مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها، وجود سویههای حامل و احتمال گردش این سویهها در جامعه، امکان به خطر افتادن سلامت افراد و بهداشت عمومی وجود HS در میان بیوتیپهای tst ژن دارد.
پژوهشگران