مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی تراز داخلی گاز ...
عنوان پیش بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پیش بینی، تراز گاز طبیعی ایران، مدل ترکیبی، ARDL، ARIMA
چکیده هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش­بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می­باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل­ پویای خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL)، کشش­های بلندمدت و کوتاه­مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش­بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش­بینی گردیده است. نتایج پیش­بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست­هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.
پژوهشگران