مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تدوین الگوی ترتیبات نهادی ...
عنوان تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ترتیبات نهادی؛ مدیریت یکپارچه؛ حکمرانی خوب؛ منابع آب
چکیده سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئلة کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می‏شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعة حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچة منابع آب در سطح کلان می‎باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضة آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد.
پژوهشگران