مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی و اولویت بندی عوامل ...
عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحلیل سلسله مراتبی؛ جنگل های بلوط؛ مدیریت جنگل ؛ مشارکت محلی؛ معیشت جوامع محلی
چکیده جنگل های زاگرس گسترده ترین عرصه جنگلی ایران محسوب می شوند که در زندگی و معیشت جوامع محلی از جایگاهی ویژه برخوردار هستند. همین امر باعث وابستگی شدید مردم محلی به جنگل ها و افزایش روند تخریب جنگل های زاگرس شده است. از این رو، برنامه ریزی برای جلوگیری از تخریب بیشتر و مدیریت اصولی به منظور حفظ و احیاء این جنگل ها ضروری است. بنابراین در این مطالعه، عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان شناسایی و رتبه بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان منابع طبیعی و محیط زیست استان لرستان بود. جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و تکمیل 20 پرسش ­نامه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده، عوامل اقتصادی نسبت به عوامل اجتماعی، محیط زیستی و زیرساختی بیشترین وزن را در مشارکت بهره برداران محلی در مدیریت، حفظ و احیاء جنگل های بلوط استان لرستان داشتند و در رتبه اول قرار گرفتند. پیشنهاد می شود که تنوع شغلی برای ساکنان جنگل ایجاد شود تا باعث افزایش درآمد و به دنبال آن، کاهش وابستگی مردم محلی به جنگل شود. در این صورت از تخریب جنگل جلوگیری شده و انگیزه برای مشارکت و حفاظت مردم محلی نیز بیشتر می شود.
پژوهشگران