مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین سطح بهینه ترئونین در ...
عنوان تعیین سطح بهینه ترئونین در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی تخمگذار در سنین 10 تا 17 هفتگی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بلدرچین، ترئونین، رگرسیون خطی، عملکرد، معادله درجه دوم
چکیده این آزمایش جهت تعیین احتیاجات ترئونین بلدرچین تخمگذار در سنین 10 تا 17 هفتگی انجام شد. از تعداد 240 قطعه بلدرچین ژاپنی ماده از سن 10 تا 17 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) استفاده شد. براساس این نتایج می توان نتیجه گرفت که سطح 69/0% ترئونین در جیره برای دستیلبی به پتانسیل عملکرد تخمگذاری بلدرچین ژاپنی کافی بود.
پژوهشگران