مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاونیها در تقویت ...
عنوان نقش تعاونیها در تقویت ویژگیهای کارآفرینانه و توانمندی فرصت شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تعاونی، تعاونی زنان روستایی، کارآفرینی، ویژگیهای کارآفرینانه، فرصت شناسی
چکیده تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونیهای زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگیهای کارآفرینانة زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصتهای کارآفرینانة را بررسی کرد. این تحقیق به شیوة مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونیهای روستایی انجام گرفت. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با بهره گیری از نظر استادان و محققان حوزة کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبة میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخشهای مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطة همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونیها با دو متغیر تقویت ویژگیهای کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصتهای کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سه متغیر تأمین و توسعة بازار، تقویت انگیزه ها و توانمندیهای شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگیهای کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات متغیر توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه توسط سه متغیر تأمین و توسعة بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.
پژوهشگران