مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر عصارة هیدروالکلی تفالة ...
عنوان تاثیر عصارة هیدروالکلی تفالة گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر فساد میکروبی فیلة ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عصارة تفالة گوجه فرنگی، پوشش صمغ عربی، اسانس شوید، فیلة ماهی قزل آلای رنگین کمان، افزایش ماندگاری
چکیده رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگهدارنده های طبیعی به جای مصنوعی است. تفالة گوجه فرنگی پسماند کارخانجات فرآوری گوجه فرنگی است که با اثرات مفید بر سلامتی، می تواند جایگزین مناسبی برای نگهدارنده های شیمیایی معرفی شود. این مطالعه با هدف افزایش ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط عصارة تفالة گوجه-فرنگی و پوشش صمغ عربی حاوی اسانس شوید انجام شد. تیمارها شامل: گروه های کنترل، عصارة 3 درصد، عصارة 6 درصد، عصارة 3 درصد و صمغ عربی، عصارة 6 درصد و صمغ عربی، عصارة 3 درصد و صمغ عربی حاوی اسانس شوید 2 درصد و عصارة 6 درصد و صمغ عربی حاوی اسانس شوید 2 درصد بودند. نمونه ها در دمای C° 1 ± 4 به مدت 12 روز نگهداری شده و در فواصل 3 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی تیمارها به طور معنی داری (05/0p<) جمعیت کلی باکتری ها، گونه های سودوموناس، باکتری های اسیدلاکتیک، انتروباکتریاسه، باکتری های سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دادند. هم چنین پوشش دهی توسط صمغ عربی غنی شده با اسانس شوید به طور معنی داری (05/0p< ) این اثرات را بهبود بخشید. بر اساس یافته های به دست آمده، نتیجه گیری می شود که عصارة تفالة گوجه فرنگی می تواند در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید موجب کاهش رشد باکتری های عامل فساد فیلة ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال شود.
پژوهشگران