مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر عصارة هیدروالکلی زرشک ...
عنوان تاثیر عصارة هیدروالکلی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی فساد میکروبی گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عصارة زرشک، پوشش خوراکی زئین ذرت، اسانس پیاز، نگهدارندة طبیعی، گوشت سینة مرغ
چکیده رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگهدارنده های طبیعی به جای مصنوعی است. مطالعه ای به منظور معرفی یک محصول کام پذیر و پایدار که در نتیجة غوطه وری گوشت سینة مرغ در عصارة زرشک و زئین ذرت غنی شده با اسانس پیاز، در شرایط یخچال صورت گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل نمونه های غوطه وری شده در آب مقطر استریل، نمونه های غوطه وری شده در عصارة زرشک 5/1%، نمونه های غوطه وری شده در عصارة زرشک 3%، نمونه-های غوطه وری شده در عصارة زرشک 5/1% و زئین ذرت، نمونه های غوطه وری شده در عصارة زرشک 3% و زئین ذرت، نمونه های غوطه وری شده در عصارة زرشک 5/1% و زئین ذرت غنی شده با اسانس پیاز 2% و نمونه های غوطه-وری شده در عصارة زرشک 3% و زئین ذرت غنی شده با اسانس پیاز 2% بودند. نمونه ها در دمایC 1±4 به مدت 15 روز نگهداری شده و در فواصل 3 روز مورد آزمایش قرار گرفتند، تمامی تیمارها به طور معنی داری جمعیت باکتری های مزوفیل هوازی، گونه های سودوموناس، باکتری های اسید لاکتیک، انتروباکتریاسه، باکتری های سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دادند. هم چنین پوشش دهی توسط زئین ذرت غنی شده با اسانس پیاز به طور معنی داری این اثرات را بهبود بخشید. بر اساس یافته های به دست آمده، نتیجه گیری می شود که عصارة زرشک می تواند در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز موجب کاهش رشد باکتری های عامل فساد گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال شود .
پژوهشگران