مشخصات پژوهش

صفحه نخست /زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎک روﻏﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ...
عنوان زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎک روﻏﻦ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه آﻻﻟﻪ رﻳﺰوﺳﻔﺮی Ranunculus arvensis L.
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر رﻳﺰوﺳﻔﺮی ، ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﭘﺎﻻ ، زﻳﺴﺖ ﻳﻲ آﻻﻟﻪ
چکیده آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎک ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﺳﻮﺧﺘﻪ (اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮک اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺘﻲ . زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ ، روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ . ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔ ﻴﺎﻫﺎن و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻧﻔﺘﻲ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻛﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺗﻮر ، زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد . Ranunculus arvensis آﻻﻟﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ L. اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ .اﻳﻦ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰی ﻫﻤﺮاه رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوری . 14 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد 8 ﻛﻪ ﺗﺎی آن ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . 8 در ﺧﺎﻛﻬﺎی ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ از ﺑﻮد 4 رﻳﺰوﺳﻔﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ از ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎه آﻻﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰی ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ %78 ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﻗﺎرچ و ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ .ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎی Fusarium acuminatum ﻗﺎرچ ﻫﺎی ، Trichoderma harizana و ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ 69 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪﻧﺪ 57 و درﺻﺪی آﻟﻮدﮔﻲ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮﺧﺘﻪ دارﻧﺪ .
پژوهشگران