مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تکامل ساختاری اثرفسیل گروه ...
عنوان تکامل ساختاری اثرفسیل گروه زئوفیکوس در سازند پابده (پالئوسن-الیگوسن)، جنوب خاوری استان ایلام، جنوب باختری ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اثرفسیل، زیست آشفتگی، زاگرس، گروه زئوفیکوس، سازند پابده
چکیده در نمونه های سطحی از لایه های آهکی سازند پابده به سن پالئوسن تا الیگوسن در جنوب خاوری استان ایلام، اثر فسیل های گوناگونی یافت شدند که به ترتیب فراوانی عبارتند از Thalassinoides، Rhizocorallium، Planolites، Chondrites، cf. Rosselia، Spirophyton و Zoophycos هستند. در میان آن ها اثرفسیل های گروه زئوفیکوس یعنی Zoophycos و Spirophyton بیش ترین فراوانی و گستردگی را دارند. تغییرات ساختاری این گروه امکان گروه بندی آن ها را در پنج دسته ریخت ساختاری (morphotype) فراهم می نماید که شامل اثرهای شبه ریزوکورالیومی، زئوفیکوس شاخه ای، اسپیروفیتونی، زئوفیکوس با نرمه های کوتاه و زئوفیکوس با نرمه های بلند است. گسترش این دسته ریخت ها در توالی های پیمایش شده، تغییرات تکاملی معینی را نشان می دهد، به گونه ای که در آغاز ساختار شبه ریزوکورالیومی و زئوفیکوس شاخه ای، شروع این نوع فعالیت زیستی می باشد. در ادامه، ساختارهای اسپیروفیتونی در بخش های میانی سازند پابده یافت شدند. در پایان، اثرهای گروه زئوفیکوس با نرمه های کوتاه و سپس با نرمه های بلند گسترش دارند. به نظر می رسد جای گیری چنین روند ساختاری هم راستا با تغییر شرایط از یک محیط آرام به محیطی پرانرژی هم خوان بوده است که تا حدودی با تغییرات سنگ شناسی همراه است.
پژوهشگران