مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ...
عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی روستاییان در مخاطرات محیطی (با تاکید بر خشکسالی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها مخاطره، خشک سالی، تاب آوری،
چکیده طی چند دهه گذشته،سرمایه اجتماعی از جانب بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی مورد توجه شایانی واقع شده استت.مفهوم سر مایه اجتماعی ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد و به نوعی محصول جامعه بشری است.امروزه این امر مسلم است که رسیدن به جامعه ایی با تاب آوری اجتماعی بالا، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود عامل سرمایه اجتماعی تحقق می یابد.وجود سطح بالای سرمایه اجتماعی می تواند،در توانایی جوامع اعم از شهری و روستایی جهت مدیریت وکاهش ریسک مخاطراتی نظیر خشکسالی،مفید واقع شود.دراین راستا،پژوهش حا ضر با هدف همسویی با این تحولات بینشی وکمک به آن وبا بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با تاب آوری اجتماعی می پردازد. برای حصول به اهداف تحقیق از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرستشتنامه در نزد خانوارهای نمونه استفاده شده که اعتبار آن از نوع محتوایی وپایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است.جامعه آماری سرپرستان خانوارهای روستاییان دهستان بدرِ شهرستان روانسر و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است.داده های بدست آمده ازمیان 582 نفرسرپرستان خانوار که به صتورت تصادفی انتخاب شتتتده،اخذ گردیده و از طریق نرم افزار خاص علوم اجتماعی) SPSS ( مورد تجزیه وتحلیتل قرار گرفت.به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمتاری مبتنی بر مقایسه میانگینها،آزمون تی تک نمونه ای،آزمونهای همبستتگی پیرسون و رگرسیون چندگانه توام، استفاده شد. نتیجه مطالعه حا ضر نشان میدهد که بین تاب آوری اجتماعی موجود در روستاهای نمونه و سطح سرمایه اجتماعی و زیر شاخه های آن شامل شبکه های روابط، مشارکت، اعتماد و هنجارهای معامله متقابل،رابطه معناداری وجود دارد و با تغییر هریک از آنها، میزان تاب آوری اجتماعی خانوارها نیز تغییر مییابد.این در 63 درصد می باشد که برا ساس / حالی استت که تاب آوری کل خانوارهای مورد مطالعه دردهستتان بدر 34 آزمون تی انجام شتتتده پایین تر از حد متوسط و در و ضعیت نامطلوبی می باشتتتد.همچنین نتیجه تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغییرهای سرمایه اجتماعی در مجموع 25 درصد از واریانس میزان تاب آوری اجتماعی راتبیین می کنند.
پژوهشگران