مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی الگوی بیان ژن های AsFT ...
عنوان بررسی الگوی بیان ژن های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام های مختلف برخی از همگروههای سیر ایرانی ) Allium sativum L. )
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گلدهی، FLOWERING LOCUS T ، LEAFY ، Real-Time PCR
چکیده درک درست از الگوی بیان ژنهای کنترل کنندۀ گلدهی در نژادگان )ژنوتیپ( های زایای سیر، روند برنامههای اصلاحی آن را بهبود میبخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن های AsFT 1,2,4 و gaLFY در اندامهای رویشی و زایشی سه همگروه گل ده، نیمه گل ده و غیر گل ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه مشاهده شد و بیان آن در نوع گل ده 20 برابر غیر گل ده بود. بیان gaLFY همچنین در گلآذین همگروه گل ده نسبت به شاهد )مرحلۀ 8 برگی سیر غیر گل ده( افزایش یافت. AsFT4 در سوخ همۀ همگروه ها و AsFT1 در مقادیر بسیار کم در گل آذین و گل همگروه گل ده بیان شدند. بیشترین بیان نسبی AsFT2 12 هفته پس از کشت در برگ هر سه همگروه مشاهده شد و در همگروه گل ده 2 / 3 برابر بیشتر از غیر گل ده بود. بیان AsFT2 تنها در مریستم همگروه گل ده و نیمه گل ده مشاهده شد. درمجموع به نظر میرسد gaLFY یک ژن محرک زمان گلدهی و هویت مریستم گل و AsFT2 یک ژن محرک زمان گلدهی در همگروه گل ده هستند. میزان پایین بیان این دو ژن در همگروه نیمه گل ده و غیر گل ده منجر به القا گلدهی میشود، اما از تشکیل کامل ساقۀ گل دهنده جلوگیری میکند. به طوری که در سیر غیر گل ده ساقۀ گل دهنده تشکیل نشده و در سیر نیمه گل ده ساقۀ گل دهندۀ بسیار کوتاه در میان برگ ها تشکیل می شود.
پژوهشگران