مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بازنگری سنگ شناسی و بررسی ...
عنوان بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوبگذاری توالی کربنات- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، جنوب غرب ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها محیط رسوبگذاری، ریزرخساره، سازند پابده، ایلام، زاگرس
چکیده سازند پابده به سن پالئوسن- الیگوسن در حوضه پیش بوم زاگرس قرار دارد و دارای اهمیت از نظر سنگ مخزن و منشا می باشد و از این نظر مورد توجه بسیاری از زمین شناسان بوده است. این سازند از مارن و سنگ آهک تشکیل شده است. براساس نتایج ژئوشیمیایی کربنات سنجی و فلورسانس اشعه ایکس (برای اکسیدهای عناصر Si، Al و Ca)، رخساره سنگی مارن که در مطالعات پیشین به عنوان شیل در این سازند معرفی شده بود، تشخیص داده و تایید شد. همچنین تعیین مقدار ماده آلی به روش اکسیداسیون شیمیایی تر برای برخی نمونه های مورد بررسی، نشان داد که نمونه های مارنی از درصد بالاتری ماده آلی نسبت به سنگ آهک ها برخوردارند. بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند پابده براساس 500 نمونه جمع آوری شده از سه برش ملک شاهی، پیرمحمد و گنداب انجام شد. براساس مطالعات پتروگرافی، فراوانی و توزیع روزنبران و دیگر اجزای موجود، بررسی خصوصیات بافتی و ریزرخساره ای، 8 گروه ریزرخساره ای مربوط به محیط رمپ شامل رمپ درونی، رمپ میانی و رمپ بیرونی تشخیص داده شد. رسوبگذاری در منطقه موردمطالعه، تحت تاثیر ورود رسوبات آواری (جریان های توربیدیتی رقیق؟ و یا ته نشست دوباره رخساره های سنگ آهک) بوده است.
پژوهشگران