مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رسوب شناختی سیستم های ...
عنوان تحلیل رسوب شناختی سیستم های رودخانه ای
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رسوب شناسی رودخانه ای، ساختار رودخانه ای، عناصر ساختاری، آلایندگی فلزات، پهنه بندی سیلاب، ریخت شناسی رودخانه
چکیده در این پژوهش علاوه بر آن که برخی از دیدگاه های پژوهشی رودخانه ها مطرح می گردند، دستاوردها و دیدگاه های رسوب شناختی رودخانه های ایران با تفضیل بیش تری مورد بررسی قرار می-گیرند. یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی، مساله آلودگی در رسوبات یا آب رودخانه است. تمرکز فلزات آلاینده در رسوبات رودخانه ای به شاخص های گوناگونی مانند ویژگی های فیزیکوشیمیایی محیط رودخانه و ویژگی های ژئوشیمیایی فلزات مورد نظر بستگی دارد. روش های تعیین غلظت کل (Total content) و استخراج ترتیبی Sequential) (extraction گونه های مختلف فلزات در تعیین آلایندگی فلزات کاربرد دارند. در پژوهش های با محوریت GIS، نقشه های تغییرات رودخانه (در بازه های زمانی مشخص) و پهنه بندی سیلاب در مدیریت دشت سیلابی کاربرد وسیعی دارند. در بحث مهندسی رودخانه، برخی از روش های معمول در بررسی پدیده سیلاب شامل مدل رقومی ارتفاعی، مدل روند های هیدرولوژیکی و شبکه نامنظم مثلثی (Triangular irregular net) به کار برده می شود. از مباحث دیگر مرتبط در این راستا، بررسی آستانه حرکت دانه ها و پیش بینی رفتار رودخانه ها (برمبنای مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های بر پایه روش های آماری مانند روش رگرسیون خطی و غیر خطی، روش های همبستگی پیرسون، اسپیر من و من-کندال) است. بررسی آستانه حرکت دانه های رسوبی با روش هایی مانند دبی واحد جریان، تنش برشی بحرانی و میانگین سرعت بحرانی جریان انجام می گردد. مهم ترین محور های مرتبط با رسوب شناسی رودخانه ای شامل ریخت شناسی رودخانه، رژیم جریانی و اشکال بستر، طبقه بندی توده های کانال رودخانه ای و دره های پر شده، فرم سیستم های رودخانه ای، مقیاس های رسوبی در رسوبات رودخانه ای، رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری، بار رسوبی و روند ریز شوندگی رسوبات می باشد. ساختار رودخانه ای شامل شکل هندسی و آرایش داخلی نهشته های کانال و سر ریز در توالی های رودخانه ای است. تحلیل عناصر ساختاری یک روش نسبتا جدید برای تفسیر رخساره های رودخانه ای است. تنوع انواع کانال و انواع نهشته ها در محیط های رودخانه ای به دلیل گستردگی عوامل وابسته به یکدیگر حاکم بر رسوبگذاری رودخانه ای است. طبقه بندی های رخساره سنگی، سطوح محدود کننده و عناصر ساختاری از مهم ترین روش های تحلیل عناصر ساختاری رودخانه ای هستند.
پژوهشگران