مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی اهرم تغییر دندۀ دوچرخه ...
عنوان طراحی اهرم تغییر دندۀ دوچرخه با رویکرد طراحی کاربرمحور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژه های کلیدی: طراحی 1کاربرمحور، 1خطای 1کاربر، 1وظیفه، 1سنجش 1مطلوبیت
چکیده زمینه و هدف: یکی 1از 1نکات 1مهم 1در 1طراحی 1کاربرمحور، 1توجه 1به 1شرایط 1فیزیکی 1و 1روانی 1کاربر 1و 1خطاهای 1 ناشی 1از 1طراحی 1نامطلوب 1است. 1سیستم 1تغییر 1دندة 1دوچرخه 1و 1اهرم 1آن، 1از 1پیچیده1ترین 1اجزای 1دوچرخه 1است 1که 1 تعاملات 1فیزیکی 1و 1روانی 1متعدد 1کاربران 1با 1آن 1منجر 1به 1تأثیراتی 1بر 1جسم 1و 1روان 1آنها 1می1شود. 1هدف 1از 1این 1پژوهش، 1 شناخت 1دقیق 1نیازهای 1دوچرخه1سواران 1در 1تعامل 1با 1محصول 1و 1طراحی 1محصول 1برای 1آن 1است. 1تحلیلی 1کیفی 1صورت 1گرفت. 1در 1ادامه 1501 دوچرخه1سوار 1 AEIOU روش کار: 1در 1این 1پژوهش 1ابتدا 1با 1روش 1 دانشگاه 1هنر 1اسلامی 1تبریز 1با 1روش 1نمون 1 هگیری 1غیرتصادفی 1دردسترس 1پژوهش 1قرار 1گرفتند 1و 1با 1سنجش 1مطلوبیت 1 13 آزمودنی، 1از 1آنها 1نظرسنجی 1کمّی 1به 1عمل 1آمد. 1پس 1از 1آماده1سازی 1پیش1نیازهای 1طراحی، 1با 1استفاده 1از 1تکنیک 1 1ارزیابی 1شد 1و 1ایدة 1نهایی 1شکل 1گرفت. DFV اسکمپر، 1اید 1ههایی 1ارائه 1و 1با 1روش 1 یافته ها: 1یافته1های 1اولیه 1نشان 1داد 1که 1کاربران 1حین 1تغییردنده 1با 1مشکلات 1روانی 1نسبت 1به 1مشکلات 1فیزیکی 1 1با 1مجموع 1امتیاز 18831 و 1میزان 1نسبت 1 )2( بیشتر 1مواجه 1می1شوند. 1همچنین 1طبق 1سنجش 1مطلوبیت، 1آزمودنی 1 1از 1نظر 1کاربران، 1مطلوب1ترین 1محصول 1بود 1 )1( 1و 11,2561 نسبت 1به 1آزمودنی 1 )3( مطلوبیت 11,2121 نسبت 1به 1آزمودنی 1 که 1این 1مسئله 1نشان 1داد 1میزان 1مطلوبیت 1با 1سادگی 1طراحی 1آزمودنی1ها 1رابطة 1مستقیم 1دارد. نتیجه گیری: 1از 1آنجایی 1که 1بیشتر 1اشتباهات 1کاربران 1در 1درک 1جابه1جایی 1منطقی 1دنده1ها 1منجر 1به 1نامطلو 1 ببودن 1 شرایط 1تعویض 1دندة 1دوچرخه 1می1شود. 1طراحی 1محصول 1مدنظر 1با 1تمرکز 1بر 1کاهش 1خطای 1کاربر 1و 1تعداد 1عملکردهای 1 اضافی، 1تسریع 1در 1فرایند 1تصمی 1 مگیری 1کاربر 1و 1بدون 1آسی 1 برسانی 1به 1سیستم 1تعویض 1دندة 1دوچرخه 1صورت 1گرفت. واژه های کلیدی: طراحی 1کاربرمحور، 1خطای 1کاربر، 1وظیفه، 1سنجش 1مطلوبیت
پژوهشگران