مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارزش غذایی و خصوصیات ...
عنوان بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه ای غلاف کهور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزش غذایی، آزمون تولید گاز، غلاف کهور و قابلیت هضم
چکیده کهور پوشش گیاهی غالب مناطق بیابانی جنوب ایران می باشد. میوه کهور (غلاف) دارای ارزش غذایی زیادی است و می توان آنرا به مصرف دام رساند. این آزمایش جهت بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه ای غلاف کهور در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. غلاف کهور از مناطق مختلف استان هرمزگان تهیه شد. سپس، ترکیب شیمیایی، کینتیک تخمیر شکمبه ای در زمان های مختلف انکوباسیون (به روش آزمون تولید گاز) و قابلیت هضم به روش دو مرحله ای (برون تنی) در اجزای مختلف آن در 3 تیمار (غلاف کامل، پوسته غلاف و دانه) و در 3 تکرار تعیین شد. در نهایت، اجزای مختلف پروتئین در غلاف کامل و پوسته غلاف برآورد گردید. نتایج نشان داد پروتئین خام در غلاف کامل، پوسته غلاف و دانه به ترتیب 15/12، 65/10 و 53/36 درصد بود. حجم گاز تولید شده در طول 120 ساعت انکوباسیون و پتانسیل تولید گاز در پوسته غلاف به طور معنی داری بیشتر از سایر بخش ها بود (05/0P<). قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم در دانه به-طور معنی داری بیشتر از سایر بخش ها بود (05/0P<). مقدار پروتئین محلول (SP)، ازت غیر پروتئینی (A) و پروتئین با سرعت تجزیه بالا (B1) در پوسته غلاف به طور معنی داری بیشتر از غلاف کامل بود (01/0P<). به طور کلی نتایج نشان داد غلاف کهور از نظر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و انرژی زایی دارای ارزش غذایی نسبتاً خوبی است. غلاف کهور از نظر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم، دارای ارزش غذایی خوبی بوده و می تواند به-عنوان بخشی از جیره غذایی دام های مناطق گرمسیر استفاده شود.
پژوهشگران