مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیامد آبیاری با پساب شهری ...
عنوان پیامد آبیاری با پساب شهری پالایش نشده همدان بر فراوانی کلیفرمهای رودهای در خاک و بافت سبزیها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آبیاری، پساب شهری پالایش نشده، سبزیها، دروبزی، کلیفرمه
چکیده بررسی فراوانی و زندهمانی باکتریهای رودهای در بافت سبزیها برای پیشگیری از همهگیری بیماریها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی آلودگی خاک و سبزیهای آبیاری شده با پسابهای شهری پالایش نشده، به کلیفرمهای رودهای در شهههر همداب بود. برای این کار نمونههایی از اندامهای هوایی سههبزیها و خاک پیراموب ریشههه آنها ماهانه از برداشت شد. میانگین لگاریتم فراوانی 1390 خرداد تا شهریور سال ایشریشیا کلای، کلیفرمهای لاکتوز مثبت و منفی به p< بود. در ماههای خرداد و تیر از دیدگاه آماری ناهمانندی چشهههمگیری ( 5/39 و 5/81 ،5/32ترتیب برابر ) میاب 0.05 فراوانی کلیفرمهای لاکتوز مثبت و منفی در خاک شههاهد (دیدره) با آنها در دو یایگاه دیگر که با پسههاب شهههری پالایش p< نشده آبیاری شده بودند، دیده نشد، ولی در شهریور ماه فراوانی آنها در خاک دیدره به اندازه چشمگیری ( 0.05) کمتر بود. میانگین لگاریتم فراوانی ایشریشیا کلای ،0/30 ، کلیفرمهای لاکتوز مثبت و منفی در بافت سبزها به ترتیب برابر بود. فراوانی 3/72 و 3/97 ایشریشیا کلای در بافت بسیاری از سبزیها در اندازه شمارش شدنی نبود. آبیاری با پساب p< پالایش نشده پیامد بسیار چشمگیری ( ) بر فراوانی کلیفرمهای لاکتوز منفی در بافت سبزیها داشت. لگاریتم 0.001 ) و در یعفری در یایگاه 4/58 فراوانی این باکتریها در هر گرم از وزب خشک گیاه شوید در یایگاه فرهنگیاب بیشترین ( ) بود. فراوانی کلیفرمهای لاکتوز مثبت و منفی دروب سهههبزیها با فراوانی آنها در خاک همبسهههتگی 1/08دیدره کمترین ( p< نداشت ولی با هر یک از آنها در آب آبیاری همبستگی بسیار چشمگیری داشت ( 0.001 .)
پژوهشگران