مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان آلودگی انگل های ...
عنوان بررسی میزان آلودگی انگل های مشترک انسان و دام در دام های کشتارشده کشتارگاه شهرستان سنندج
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیماری های مشترک انسان و حیوان، ریه، کبد، کشتارگاه دام.
چکیده سابقه و هدف: بیماریهای انگلی مشترک انسان و دام طیف وسیعی از بیماریهای زئونوز را شامل می شوند که از نظر بهداشـتی و اقتـصادی حـائز اهمیـت فـراوان می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آلودگی بیماریهای انگلی در دامهای کشتار شده در کـشتارگاه صـنعتی سنندج می باشد مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی با نمونه برداری ساده بـر روی 273 راس دام کـشتار شـده شـامل 164 راس گوســفند، 64 راس گــاو و 45 راس بــز بــا اســتفاده از روش مــشاهده ماکروســکوپی انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: در این تحقیق میزان آلودگی انگل های گوارشی گوسفند، بز و گاو به ترتیب 29، 38 و 8 درصد گزارش شد. میزان آلودگی کبد به فاسیولا در گوسفند، بز و گاو به ترتیب 49/5، 4/4 و 25/6 درصد، آلودگی کبد به دیکروسلیوم به ترتیب 05/3، 2/2 و 1/3 درصد و آلودگی کرم های ریوی در گوسفند و بز 54/8 و 4/.4 درصد گزارش شد ولی در گاو آلودگی کرمی درریه مشاهده نگردید. میزان آلودگی کبدگوسفند، بز و گاو به کیست هیداتیک به ترتیب 27/4، 2/2 و 25/6 درصد، میزان آلودگی ریه به کیست هیداتیک به ترتیب 32/7، 11/11 و 37/9 درصد اعلام گردید. در این مطالعه از گوسفند 19 گونه انگل (12 نوع نماتود، 4 نوع سستود، 3 نوع ترماتود)، بز 11 گونه (7 نوع نماتود، 2 نوع سستود، 2 نوع ترماتود) و گاو 7 گونه انگلی (3 نوع نماتود، 1 نوع سستود، 3 نوع ترماتود) جدا شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که شیوع آلودگی به انگلهای فوق نسبتاً بالا می باشـد کـه ایـن مـسئله عـلاوه بـر تحمیـل زیانهای اقتصادی و خطرات بهداشتی برای ساکنین منطقه، ضرورت انجام اقـدامات بهداشـتی و کنترلـی فراگیرتر در جهت کنترل بیماریها را افزایش می دهد
پژوهشگران