مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی محتوای کتا بهای درسی ...
عنوان بررسی محتوای کتا بهای درسی دورة دوم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحلیل محتوا، دوره دوم ابتدایی، تربیت اقتصادی، دیدگاه اسلامی
چکیده پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتا بهای درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیل محتوای مقول های است. جامعه پژوهش در بخش تحلیل محتوا کلیه کتا بهای دوره دوم ابتدایی)پای ههای 96 است که به شیوه سرشماری تمامی محتوای - چهارم، پنجم و ششم( در سال تحصیلی 97 آ نها با استفاده از فهرست وارسی)فرم تحلیل محتوا( که با توجه به مبنای نظری تربیت اقتصادی و نظریات مرتبط تدوین و مورد تأیید صاحب نظران قرار گرفته بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. واحد تحلیل جمله، تصویر و مضمون بود. داد ههای حاصل با استفاده از فراوانی و درصد مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش پیمایشی جامعه آماری معلمان دوره دوم ابتدایی دو ناحیه شهر همدان بوده که براساس روش نمون هگیری طبق های و خوش های تعداد 248 نفر از آ نها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جم عآوری اطلاعات پرس شنامه محقق محاسبه و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به CVR ساخته بود که روایی آن به روش 0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داد ههای حاصل از پیمایش، از / روش آلفای کرونباخ 87 شاخ صهای آمار توصیفی و آزمون ت یتک نمون های استفاده شد. نتایج ب هطور کلی بیانگر آن بود که در مجموع در محتوای کتا بهای درسی دوره دوم ابتدایی )پای ههای چهارم، پنجم و ششم( توجه اندکی به مؤلف ههای تربیت اقتصادی اسلامی صورت گرفته است. بیشترین میزان توجه به مؤلف هها مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی و کمترین میزان آن مربوط به کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم است. همچنین براساس دیدگاه معلمان در کتب درسی هر سه پایه کمتر از حد متوسط به تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام توجه شده است.
پژوهشگران