مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت ...
عنوان بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب زمینی به وسیله میکروسکوپ الکترونی: تأثیر زمان انبارداری، انرژی ضربه و شعاع انحنای محل ضربه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آسیب ضربه، انبارداری، رفتار میکرومکانیکی، فشار ترگر سلول، میکروسکوپ الکترونی روبشی.
چکیده در این تحقیق از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب زمینی رقم سانته در مدت زمان انبارداری 16 هفته، با سطوح انرژی ضربه شاهد (صفر)، سطح 1 (002/0 ± 031/0 ژول) و سطح 2 (02/0 ± 320/0 ژول) و با شعاع انحنای محل ضربـه (35 و 45 میلیمتر) استفاده شد. پس از گذشت مدت انبـارداری در فاصله ها ی 2 هفته ای ، بـرای هر کدام از غده های سیب زمینی آزمون ضربه انجام شد و سپس متغیرهای محتوای رطوبت، فشار ترگر سلول، سطح مقطع سلول، محیط سلول و آسیب ضربه تعیین گردید. محافظت بسیار خوب و قابل قبول از ریزساختار سیب زمینی طی فرآیند آماده سازی نمونه جهت مشاهده در SEM به دلیل استفاده از هگزا متیل دی سیلازان (HMDS) برای خشک کردن شیمیایی بافت یک دستاورد مهم در پژوهش حاضر می باشد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان انبارداری یک روند کاهشی معنی دار در سطح احتمال 5 درصد در محتوای رطوبت و فشار ترگر سلول وجود دارد. همچنین سطح مقطع و محیط سلول طی مدت انبارداری به طور معنی داری کاهش یافت (سطح احتمال 5 درصد). به طور کلی افزایش شدت ضربه باعث کاهش معنی دار محتوای رطوبت، فشار ترگر سلول، سطح مقطع و محیط سلول در سطح احتمال 5 درصد شد. همچنین اثر متقابل سه گانه زمان انبارداری، شدت ضربه و شعاع انحنای محل ضربه بر آسیب ضربه ایجاد شده در بافت سیب زمینی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار است. بررسی ها نشان داد با افزایش زمان انبارداری، ضربه شدیدتر و شعاع انحنای کوچک تر در محل برخورد، حجم آسیب وارده به طور معنی داری بزرگ تر خواهد بود.
پژوهشگران