مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چند شکلی ژن Kiss1 و ارتباط آن ...
عنوان چند شکلی ژن Kiss1 و ارتباط آن با صفت چند قلوزایی در گوسفندان نژاد مهربان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گوسفند، ژن Kiss1، چندشکلی، صفات تولیدمثلی
چکیده ژن Kiss1 به عنوان یکی از ژن های موثر بر باروری شناخته شده است. در مطالعه حاضر چندشکلی های یک قطعه 331 جفت بازی از اگزون یک و یک قطعه 286 جفت بازی از اینترون یک ژن Kiss1 و ارتباط آن ها با صفت تولیدمثلی تعداد بره به ازای هر زایش در 100 راس میش نژاد مهربان مورد بررسی قرار گرفت. روش های چندشکلی فضایی تک رشته ای مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR-SSCP) همراه با توالی یابی DNA برای شناسایی چندشکلی های احتمالی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده چندشکلی تک نوکلئوتیدی در سه جایگاه (g.102C>T، g.155G>C و g.272G>A) با چهار الگوی متفاوت SSCP (هاپلوژنوتیپ) در اگزون یک بود. برای اینترون یک تمامی نمونه ها دارای الگوی باندی مشابه بودند و هیچ چندشکلی شناسایی نشد. مقایسه فراوانی های مشاهده شده با مورد انتظار برای هاپلوژنوتیپ های مورد مطالعه با کمک آزمون کای اسکور نشان داد که فراوانی ژنوتیپ های مربوط به جهش های g.102C>T و g.272G>A در اگزون یک به طور معنی داری متفاوت و در تعادل هاردی- واینبرگ نبودند (001/0>P). در بررسی پیوستگی بین هاپلوژنوتیپ های شناسایی شده با صفت تعداد بره به ازای هر زایش، ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.05). نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان دادند که تنوع موجود در اگزون یک ژن Kiss1 را می توان برای برنامه های انتخاب به کمک نشانگرها در گوسفندان نژاد مهربان مورد توجه قرار داد.
پژوهشگران