مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اثرات جانبی رفاهی ...
عنوان ارزیابی اثرات جانبی رفاهی برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی ذرت کاران دشت ارزوئیه کرمان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اثرات جانبی، آب های زیرزمینی، رفاه اجتماعی، دشت ارزوئیه
چکیده دشت ارزوئیه مهمترین و بزرگترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش پیدا کرده و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز به وجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد میزان کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد گردید و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 وهمچنین سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازاء یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به میزان 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. همچنین کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری نمود.
پژوهشگران