مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی انرژی کارایی بام سبز ...
عنوان ارزیابی انرژی کارایی بام سبز در ایران؛ نمونه موردی: شهرهای تهران، تبریز، رامسر، بندرعباس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه پایدار، بام سبز، انتقال حرارت، کاهش مصرف انرژی، نرم افزار دیزاین بیلدر
چکیده یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای کلان پیشنهاد می شود، احداث بام سبز است. این پژوهش با هدف معرفی سامانه بام سبز و نقش آن در کاهش انتقال انرژی حرارتی و پدیده جزیره حرارتی شهری، به بررسی تأثیر حرارتی استفاده از بام سبز در مقایسه با بام معمولی رایج می پردازد. روش تحقیق در بخ شهای مربوط به مزایای بام سبز، توصیفی و نوع تحقیق، کیفی و در بخشهای مربوط به تحلیل نرم افزاری نوع تحقیق کمی و روشی تحلیلی بوده است بام سبز و چگونگی طراحی « وبرای اثبات این فرضیه که از نرم افزاری » آن نقش مؤثری درکاهش انتقال حرارت دارد شبیه سازی دیزاین بیلدر 1 استفاده شده است. یک نمونه بام معمولی با بام سبز باجزییات اجرایی خاصی )پلی استایرن و پلی اتیلن( آنالیز شده و انتقال حرارت آنها در چهار شهر به نمایندگی ازاقلیم های عمده در ایران )تهران، تبریز، بندرعباس و رامسر( مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد که بام سبز نسبت به بام معمولی، بیشترین تاثیر را دراقلیم سرد و مرطوب )رامسر( با % 22 و کمترین تاثیر را در اقلیم سرد و کوهستانی )تبریز( با % 14 در کاهش مصرف انرژی دارد. به عاوه میزان کاهش بار سرمایشی در اقلیم گرم و مرطوب )بندرعباس( نسبت به سه اقلیم دیگرایران )تهران، تبریز، رامسر( کمتر و در اقلیم سرد و کوهستانی )تبریز( نسبت به سه اقلیم دیگر )تهران، رامسر، بندرعباس( بیشتر بوده است و همینطور بیشترین میزان کاهش بار گرمایشی در اقلیم سرد و مرطوب )رامسر( وکمترین میزان آن در اقلیم گرم وخشک )تهران( است.
پژوهشگران