مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین نقش و جایگاه میراث ...
عنوان تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتی در ارتقای ویژگی های کیفی سلسل همراتب مبادی ورودی شهری (موردپژوهی: کور ههای آجرپزی مبادی ورودی شهر همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها میراث صنعتی، مبادی ورودی، کیفیت فضایی، کوره های آجرپزی
چکیده مبادی ورودی شهری به عنوان اولین فضای القاکننده حس ورود به هر شهر، نماینده ویژگی ها و خصوصیات کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن بوده و نقش موثری را در بازتعریف خصوصیات شهرها ایفا می نمایند؛ اما امروزه این عناصر شهری به فضایی با سیمای نامطلوب وکاربری های ناسازگار با محیط شهری، بدل شده و فاقد کیفیت های خوانایی، سازگاری، هویت بخشی و خاطره انگیزی هستند. این در حالی است که توجه به میراث صنعتی مستقر در سلسله مراتب مبادی ورودی اغلب شهرها می تواند در شناخت ارزش ها، ابعاد مهم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی آن منطقه به ویژه هویت معماری آن نقش موثری داشته و ویژگی های کیفی این مبادی را ارتقا بخشد. این پژوهش در تلاش است تا با بازخوانی و توجه به میراث صنعتی (کوره های آجرپزی) مستقر در ورودی شهر همدان که مد تهاست مغفول مانده، زمینه ایجاد فضایی با کیفیت مناسب را در مدخل ورودی این شهر به وجود آورد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده، در فرآیند انجام پژوهش، حوزه های مبادی ورودی شهر همدان بر پایه نقش میراث صنعتی (کوره های آجرپزی) در ارتقای ویژگی های کیفی (فعالیتی - کارکردی، زیبایی شناختی و زیست محیطی) سلسله مراتب این حوزه ها تفکیک شده و نتایج نشان می دهد که کوره های آجرپزی مستقر در مبادی ورودی این شهر، نقش موثری را در هویت بخشی به شهر همدان دارا بوده و با حرکت از حوزه بیرونی به سمت حوزه درونی، نقش و اثر انکارناپذیر این میراث برجسته تر می شود.
پژوهشگران