مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جایگیری و تحول باتولیت الوند ...
عنوان جایگیری و تحول باتولیت الوند در عمق کم پوسته، همدان، باختر ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ترموبارومتری، الوند، همدان، زون سنندج- سیرجان
چکیده باتولیت الوند در جنوب شهرستان همدان و بخش شمالی زون دگرگونی سنندج- سیرجان واقع شده است. گرانیت پورفیروییدی، کوارتزدیوریت و دیوریت، واحد های سنگی گرانیتو ییدهای مزوکرات الوند را تشکیل می دهند. گرانیت پورفیرو ییدی دانه درشت حجم اصلی باتولیت الوند را تشکیل می دهد. برای بررسی شیمی کانی و ترموبارومتری گرانیتوییدهای مزوکرات الوند آنالیز نقطه ای بر روی کانی های ارتوکلاز، پلاژیوکلاز و بیوتیت موجود در گرانیت های پرفیرو ییدی و بر روی کانی های آمفیبول، پلاژیوکلاز و بیوتیت در کوارتزدیوریت ها و دیوریت ها انجام پذیرفت. مطالعه شیمی کانی ها نشان می دهد که آمفیبول های موجود در کوارتزدیوریت ها بیشتر از نوع مگنزیوهورنبلند و در دیوریت ها از نوع مگنزیوهورنبلند و چرماکیت هستند. پلاژیوکلازهای موجود درگرانیت های پورفیرو ییدی از نوع آلبیت و الیگوکلاز، در کوارتزدیوریت ها از نوع الیگوکلاز و در دیوریت ها از نوع آندزین هستند. بیوتیت های تشکیل دهنده این سنگ ها اولیه هستند و در محدوده آنیت قرار می گیرند. نتایج حاصل از مطالعه ترموبارومتری آمفیبول ها نشان 1 ~کیلوبار است. نتایج حاصل / می دهد که میانگین دمای تشکیل آمفیبول های موجود در گرانیتویید های مزوکرات باتولیت الوند 787 ~ درجه سانتی گراد و فشار تشکیل آنها 46 1 ~کیلوبار است. / از ترموبارومتری نشان می دهد که بیوتیت های موجود در گرانیت های پورفیروییدی مزوکرات باتولیت الوند 679 ~ درجه سانتی گراد و فشار تشکیل آنها 56 4~ کیلومتری از سطح زمین است. / 1~ کیلوبار( 7 / عمق تشکیل گرانیتویید های مزوکرات الوند با توجه به فشار تشکیل آنها ) 5
پژوهشگران